03154751366 - 09133617256

لایه خاب و لایه زمینه فرش ماشینی - ساختار کلی فرش