03154751366 - 09133617256

فرش طرح سجاده ای برای مشخص کردن جهت قبله و نظم صفوف