03154751366 - 09133617256

نخ خاب - ساختار لایه سطحی فرش

نخ خاب – ساختار لایه سطحی فرش