03154751366 - 09133617256

تعیین جهت قبله و توجه به طرح فرش سجاده با توجه به قبله