03154751366 - 09133617256

تولید الیاف فیلامنتی به روش ذوب ریسی