03154751365 - 09133617256

روش های تولید (ریسندگی) نخ های ریسیده شده