03154751366 - 09133617256

الیاف مصرفی در فرش ماشینی

الیاف مصرفی در فرش ماشینی