مساجد فرش شده

مساجد فرش شده با فرش سجاده ای 700 شانه طرح یاسین

چند نمونه از مساجد فرش شده داخل و خارج کشور از محراب نقش کاشان تولید کننده فرش سجاده ای 700 شانه ، فرش محرابی و تشریفاتی.

فرش سجاده ای 700 شانه طرح نیایش

سجاده فرش اجرا شده محراب نقش کاشان